Ühinenud Ajakirjad OÜ ÜLDTINGIMUSED

Kehtivad alates 01. märtsist 2018

MÕISTED

Ühinenud Ajakirjad - äriühing OÜ Ühinenud Ajakirjad, registrikood 10424209, asukoht Liivalaia 13/15 Tallinn 10118.
Üldtingimused - käesolevad tingimused väljaannete tellimiseks, veebilehtede ja saitide kasutamiseks, andmete töötlemise alused ja küpsiste kasutamise põhimõtted.
Väljaanne - perioodiliselt või ühekordselt ilmuv ja tellimuse alusel kätte toimetatav paber- või digitoode.
Tellija - eraisik või juriidiline isik, kellel on leping Ühinenud Ajakirjade väljaannete tellimiseks.
Tellimus - Ühinenud Ajakirjade ja Tellija vahel sõlmitud ostu-müügi leping Väljaande tellimiseks.
Kasutaja - Ühinenud Ajakirjade müügikeskkonna kasutaja või Väljaande Tellija.
Saaja - isik, kellele on väljaanne tellitud ja kes erineb maksjast või tellijast.
Pool - Ühinenud Ajakirjad või Tellija, koos nimetatud Pooled.
Väljaandja - Ühinenud Ajakirjad.
Paberväljaanne - Väljaanne, mis ilmub paberkandjal.
Digitoode - elektrooniliselt, näiteks arvutis, tahvelarvutis ja mobiiltelefonis jälgitav või loetav väljaanne või veebikeskkond.

KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

1. Üldtingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.
2. Ühinenud Ajakirjadel on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, kui:
a) muudatus on tingitud valdkonna või tehnoloogia arengust;
b) muudatus on tingitud seadusemuudatustest
c) muul objektiivsel põhjusel, muuhulgas parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.
3. Üldtingimuste muudatusest teavitab Väljaandja Tellijat ette vähemalt 14 päeva enne muudatuste jõustumist kas Väljaandes, klienditeeninduse vahendusel, kodulehel, paberkandjal, e-posti teel, tekstsõnumi vahendusel või muul viisil.
4. Tellimistingimused on lisaks veebilehele www.ajakirjad.ee saadaval Väljaandja kontoris selle lahtioleku aegadel.
5. Tellijal on õigus 14 päeva jooksul alates muudatuse kohta teate saamisest lepinguline suhe Väljaandjaga üles öelda, kui ta ei ole nõus Üldtingimuste muutmisega. Kui Tellija ei avalda selle aja jooksul taasesitatavas vormis tahet leping lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

1. TELLIMISE ÜLDTINGIMUSED

1.Tellija õigused.
1.1. Tellijal on õigus saada Väljaannet tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressil.
1.2. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt Üldtingimustele. Tellimus jõustub pärast tellimusraha laekumist Väljaandja pangakontole või kassasse.
1.3. Tellijale saadetav Väljaanne peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Väljaandja poolt määratud hinnale ja tingimustele. 
1.3.1. Väljaande kohustusliku komplekssuse moodustab ajakirjanduslik sisu terviklikus mahus. Kohustusliku kompleksuse hulka ei kuulu reklaami eesmärgil Väljaande vahele lisatud tootenäidised.
1.4. Tellijal on õigus esitada Väljaande kojukannet või Väljaannet ennast puudutavaid pretensioone Väljaandja klienditeenindusse tööpäeviti kell 9:00-16:00 telefonil 6 104 000 või e-posti aadressile tellimine@ajakirjad.ee või Väljaandes toodud kojukandefirmale ühe (1) kuu jooksul alates pretensiooni alusest teadasaamisest. Väljaandja lahendab pretensioonid mõistliku aja jooksul. Vajalikud kontaktid on saadaval Väljaandes. Kui Väljaandja ei lahenda pretensiooni mõistliku aja jooksul, võib Tellija pöörduda Tarbijakaitseametisse. 
1.5. Tellijal on õigus nõuda tellimuse tühistamist juhul kui Väljaandja rikub korduvalt Üldtingimustes kirjeldatud kohustusi. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija esitama kirjaliku avalduse, milles on kirjeldatud tühistamise põhjus, tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja makse saaja.
1.6. Tellimuse tühistamise korral on Tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus tühistamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Sellest arvab Väljaandja maha 3,90 € tühistamise kulude katteks. Tellimuse tühistamise korral kannab Väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa Tellija kirjalikus avalduses näidatud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul. Tellija ei ole kohustatud tühistamistasu maksma juhul, kui tellimuse tühistamise põhjusena on tõestatud Väljaandja süüline tegevus. Sularahas väljamakseid Väljaandja ei tee.
1.6.1. Eripakkumistellimuste (soodushinna või lisaväärtusega tellimiskampaaniate) tühistamise reeglid on kirjeldatud Üldtingimuste punktis 6.
1.7. Tellijal on õigus oma tellimus ümberadresseerida. Ümberadresseerimiseks tuleb Tellijal pöörduda kas Väljaandja poole e-posti aadressil tellimine@ajakirjad.ee, kodulehel www.ajakirjad.ee kaudu või klienditeeninduse telefonil 6104000 või kohalikku Omniva postiasutusse või Express Posti. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt ühe (1) kuu jooksul lähtuvalt ajakirja ilmumisgraafikust pärast vastava teate saabumist Väljaandjale.

2. TELLIJA KOHUSTUSED

2.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks minimaalselt vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn või asula/küla ja maakond), kontakttelefon ja soovitavalt e-posti aadress. Püsimakse lepinguga tellimisel on vajalik ka tellimuse eest maksja isikukood ja pangakonto number.
2.2. Kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja on erinevad, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 2.1. näidatud andmed (välja arvatud saaja isikukood ja pangakonto, kui tegemist on e-arve püsimakse lepinguga).
2.3. Kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või puudulikud, ehk ei vasta p. 2.1 toodud tingimustele, ei saa Väljaandja Väljaande nõuetekohast kojukannet garanteerida.
2.4. Tellija omab turvalist, Väljaande mõõtmetele vastavat, lukustatavat ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti ning tagab turvalise ja vaba ligipääsu sellele.
2.5. Kui Tellija postkast ei vasta punktis 2.4. toodud tingimustele, ei saa Väljaandja Väljaande nõuetekohast kojukannet garanteerida.
2.6. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult.
2.7. Tellimuse vormistamise ja tasumisega kinnitab Tellija, et nõustub Üldtingimustes kirjeldatud tellimise üldtingimustega ning aktsepteerib Väljaandja õigust saata talle meeldetuletusi tellimuse lõppemise või uuendamise kohta ning teha 5 aasta jooksul alates viimase tellimuse lõppemisest paberi-, e-posti- ja telefoni teel Väljaandja paberväljaannete ja digitoodete (ajakirjad ja raamatud) tellimispakkumisi.

3. TELLIMINE E-ARVE PÜSIMAKSELEPINGUGA

3.1. Tellijal on võimalik Väljaande tellimiseks sõlmida e-arve püsimakse leping. Sellise lepingu saab teha pangas või veebilingi kaudu panga veebilehel.
3.2. Püsimakse lepingu sõlmimisel jõustub tellimus esimesele maksele (NB! mitte lepingu sõlmimisele) järgneval kuul.
3.3. Püsimakse lepinguga vormistatud Väljaande tellimuse eest tasutakse esmalt ettemaks ühe numbri eest. Edaspidi debiteerib pank iga järgneva numbri eest üks kord kuus.
Soovitame jätta limiidi ja tellimistähtaja vabaks või määrata limiidiks vähemalt kahekordne tellimuse sõlmimise hethel kehtiv hind.
3.4. Püsimakse lepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas.
4. Väljaandja õigused.
4.1. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused.
4.2. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande kirjastamine. Sellisel juhul asendatakse Väljaanne teise sarnase Väljaandega või Tellija avalduse alusel tagastakse tellimuse ettemaksu jääk.
4.3. Kui Tellija ei täida Üldtingimustes toodud kohustusi, ei garanteeri Väljaandja tellimuse jõustumist ja/või Väljaande nõuetekohast kojukannet.
4.4. Väljaandjal on õigus saata meeldetuletuskirju Tellimuse lõppemise ja uuendamise kohta Tellija näidatud kontaktidele kuni 5 aastat pärast tellimuse lõppu vähemalt kolmel korral.

5. VÄLJAANDJA KOHUSTUSED

5.1. Juhul, kui Tellija täidab kõik talle Üldtingimustes määratud kohustused, tagab Väljaandja Väljaande nõuetekohase ning õigeaegse kättetoimetamise.
5.2. Väljaandja kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Väljaande. 
5.3. Väljaandja kohustub vastu võtma ja fikseerima kõik Tellija pretensioonid.
5.4. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad.
5.5. Juhul, kui Tellija ei saa aeg-ajalt või pidevalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki antud kokkuleppest lähtuvaid kohustusi, pikendab Väljaandja saamata jäänud perioodi ulatuses Tellija tellimust.
5.6. Püsimaksega Tellijatele teatab Väljaandja tellimishinna muudatustest vähemalt 14 kalendripäeva enne hinna muutumist ning teistele tellijatele vähemalt 14 kalendripäeva enne nende tellimuse lõppemist.
5.7 Tellimuse lõpptähtaja saabumisel saadab Väljaandja Tellijale kuni kolm meeldetuletust e-maili ja või posti teel.

6. ERIPAKKUMISTELLIMUSED

6.1 Eripakkumistellimuseks loetakse kindlaks määratud kehtivusperioodiga tellimus, mille puhul on täidetud üks või mõlemad järgnevatest tingimustest:
a) tellimuse hind erineb kehtivast hinnakirjast
b) tellimusele lisandub kingitus, õigus see tellida või alla laadida või selle lunastamisõigus.
Eripakkumistellimuse tühistamise korral Väljaandja tagasimakset ei tee. Kõik tasuta lisaväärtuse ja/või selle lunastamisõigusega seotud pretensioonid tuleb esitada 30 kalendripäeva jooksul pärast toote kättesaamist.
6.2 Eripakkumistellimusega kampaania lõppemisel osalevad auhinna/auhindade jagamises kas kõik kampaanias nimetatud tellijad või kõik kampaania kehtivusajal tellimuse vormistanud tellijad, vastavalt kampaaniareeglitele.
6.3 Võitjatega võtab ühendust kas Väljaandja esindaja, kes vahendab informatsiooni auhinna/auhindade kättesaamise kohta, ja/või avaldatakse võitjad veebilehel www.ajakirjad.ee, kui teisi avaldamise tingimusi ei ole kampaaniareeglites kirjeldatud.

7. AUTORIÕIGUSED JA AUTORLUS

7.1 Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, illustratsioonid, kujundus, videomaterjal, lugejakirjad) ja muu toimetatud või toimetamata kujul avaldatud materjal kuulub Väljaandjale ning on kaitstud autoriõigustega. Ilma Väljaandja eelneva loata on keelatud nende kasutamine või refereerimine enama kui pealkirja ja ühe lause ulatuses, sõltumata meediatüübist. Refereerimisel tuleb viidata Väljaande nimele, kust materjal pärineb ja digitaalsel refereerimisel tuleb lisada originaalartikli link. Tingimus ei kehti isiklikuks kasutamiseks.
7.2 Väljaandja materjali eelneva loata kasutamisel kehtivad järgmised tasumäärad:
a) 200 € materjali ühekordse kasutamise eest;
b) 400 € materjali korduva kasutamise iga korra eest
7.3 Edastades Kirjastuse Ühinenud Ajakirjad väljaannetele, sh. veebiportaalile diivan.ee avaldamiseks materjale (fotod, artiklid, graafika vms), loovutab Kasutaja varalised õigused Kirjastajale tingimusteta avaldamiseks kirjastuse veebikeskkondades ja väljaannetes. Taoliste materjalide refereerimiseks, taasavaldamiseks või kopeerimiseks kolmandate isikute poolt võib olla vajalik autori eelnev nõusolek, milles tuleb kolmandal osapoolel autoriga kokku leppida. Materjali edastamisega annab kasutaja Kirjastaja väljaannetele, sh. veebiportaalile diivan.ee nõusoleku oma isikuandmete (nimi, kontaktandmed, e-posti aadress, telefon, postiaadress) töötlemiseks vähimas võimalikus mahus, eesmärgiga Kasutaja identifitseerida ja temaga vajadusel suhelda. Isikuandmete töötlemisel lähtub Kirjastaja isikuandmete kaitse seadusest ja Kasutajaandmete töötlemise põhimõtetest.

8. ÜHINENUD AJAKIRJAD ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Ühinenud Ajakirjade Kasutajate ja Tellijate suhtes.
8.1 Andmete kogumine
Tellimuse vormistamisel küsime kohustuslikke ja vabatahtlikke andmeid. Kohustuslikud andmed on vajalikud Lepingu täitmiseks. Vabatahtlikud andmed on vajalikud Kasutajamugavuse parandamiseks, kannete või süsteemides esinenud tõrgete täpsustamiseks ja/või Kirjastaja sooduspakkumiste edastamiseks Kasutajale.
8.2 Kohustuslikud andmed
Nimi - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks;
Isikukood/sünniaeg - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Juhul kui Tellija tellib Väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on pangateenuste kasutamiseks vajalik isikukood. Kui Tellija oma kohustusi Ühinenud Ajakirjade ees ei täida ning vajalikuks osutub õiguskaitsevahendite kasutamine, on Tellija tuvastamiseks vajalik isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
Elukoha aadress - vajalik lepingu täitmiseks Pabertoodete tellimisel nii saaja kui maksja puhul kolmandale isikule tellimisel maksja tuvastamiseks. Selle puudumisel ei ole võimalik lepingut täita ja Väljaannet kohale toimetada.
E-posti aadress - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, komplikatsioonide lahendamiseks ning arvete ja meeldetuletuste esitamiseks;
Telefoni number - vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks ning teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks või Kasutaja identifitseerimiseks.
8.3 Vabatahtlikud andmed
Nendeks andmeteks on telefoninumber ja/või e-posti aadress teavituste, sooduspakkumiste või turundusliku sisuga teadete edastamiseks, mis ei ole seotud väljaannete tellimisega.
Tellimuse vormistamisel nõustub Tellimuse vormistaja selliste pakkumiste saamisega, mis on kirjeldatud Tellimuse Üldtingimustes ja järgnevas lõigus Sooduspakkumised. Tingimustega mittenõustumisel palume Tellimust mitte vormistada. 
Väljaandja ei edasta kolmandale osapoolele registris olevaid andmeid muul juhul kui on vajalik tellimuse või seaduse täitmiseks. Kui Tellija ei soovi selliseid pakkumisi ja tellimuse jätkamise pakkumisi rohkem saada, siis Tellija teavitusel eemaldame Tellija pakkumiste saajate hulgast. Juhend sellistest pakkumistest loobumiseks on esitatud iga Teile saadetud pakkumise juures.
8.4 Sooduspakkumiste saatmine
Aeg-ajalt võib Väljaandja Tellijaile saata enda või partnerite kirjastatavate analoogsete toodete sooduspakkumisi, sealhulgas ajakirjade tellijaile Kirjastuse raamatute sooduspakkumisi ja raamatutellijatele ajakirjade sooduspakkumisi.
Kui Tellija on andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks sooduspakkumiste saamise eesmärgil, siis edastatakse talle selliseid pakkumisi Tellija poolt Ühinenud Ajakirjadele antud kontaktandmeid kasutades.
Tellijal on igal ajal õigus teadaannete saamisest loobuda pöördudes Väljaandja klienditeenindusse E-R kell 9:00-17:00 telefonil +372 610 4000 või e-posti aadressile tellimine@ajakirjad.ee. Sel juhul ei saa Tellija enam meeldetuletusi ega ka soodsaid tellimuse pikenduspakkumisi.

9. ANDMETE VASTUTAV JA VOLITATUD TÖÖTLEJA

9.1 Vastutav töötleja
Tellija andmete vastutav töötleja on Ühinenud Ajakirjad OÜ (registrikood 10424209, asukoht Liivalaia 13/15, Tallinn 10118).
Ühinenud Ajakirjad võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Ühinenud Ajakirjade koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad aadressil ajakirjad.ee/tootlejad ning kes töötlevad andmeid muuhulgas:
teenuse osutamise eesmärgil;
tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
teeninduslikul ja sooduspakkumiste edastamise eesmärgil, v.a siis, kui Tellija on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Ühinenud Ajakirjade poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.
9.2 Volitatud töötlejad
Ühinenud Ajakirjad OÜ, registrikood 1042429, aadress Liivalaia 13, Tallinn 10118, töötleb Kliendiga seotud andmeid Ühinenud Ajakirjad OÜ Üldtingimustes toodud viisil. Ühinenud Ajakirjad võib vajadusel seadusest tulenevalt anda andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest volitatud töötlejatele, kellel on õigus kasutada andmeid üksnes Ühinenud Ajakirjade poolt määratud eesmärkidel ning selleks sõlmitud lepingu alusel. Ühinenud Ajakirjad edastab Kliendi andmeid üksnes sellistele koostööpartneritele, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid viisil, et Kliendi andmete töötlemine vastab seadusele ja tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse. Ühinenud Ajakirjad töötleb Kliendi andmeid Kliendi nõusoleku alusel, milleks on tellimis- ja kasutamistingimustega nõustumine. Ühinenud Ajakirjad volitatud töötlejad ja peamised partnerid, kes töötlevad Ühinenud Ajakirjade juhiste alusel Kliendi andmeid, on järgmised:

Kojukanne
Express Post AS, Eesti Post AS


Otsekorraldusarvete vahendamine pankadele
Fitek AS

Välismaale tellimine
KE Ajakirjanduse OÜ

Telefonimüük
Müügimeistrite AS
Carolina OÜ

Tellimiskeskonna haldus
Uptime OÜ

IT-süsteemide haldus
Levikom Eesti OÜ

Tellimislehe haldus
Infinit OÜ

E-mailidega teavituste saatmine
SendSmaily OÜ

Kinkepakkumised
Kingitus.ee

Soodustellimused
Swedbank AS

10. ANDMETE SÄILITAMISE AEG

Ühinenud Ajakirjad säilitab andmeid nii kaua, kui on vajalik Lepingu täitmiseks, andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude või dokumendile kehtestatud aegumistähtaja või säilitustähtaja saabumiseni.

11. KLIENDI ÕIGUSED SEOSES ANDMETE KASUTAMISEGA

Tellijal on õigus saada Ühinenud Ajakirjadelt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
Tellijal on õigus nõuda Ühinenud Ajakirjadelt enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist, edastamist ja kustutamist;
Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine talle turunduslike sooduspakkumiste saatmise eesmärkidel;
Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

12. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

12.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks ja mugavuseks kasutavad Ühinenud Ajakirjade veebilehed küpsiseid ehk cookie'sid. Küpsis on tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja seda faili ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
12.2. Ühinenud Ajakirjadele kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.
12.3 Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid. Sel juhul ei pruugi veebilehe kogu funktsionaalsus olla enam kasutajale kättesaadav.
12.4. Küpsiste keelamise juhendid leiab veebilehelt http://www.aki.ee/et/kupsised

 

13. MATERJALIDE KASUTUSÕIGUSED

Portaalis www.diivan.ee avaldatud materjalid kuuluvad OÜ-le Ühinenud Ajakirjad või nende litsentsiandjale. Materjale võib kasutada ainult  Ühinenud Ajakirjad kirjalikul nõusolekul. Materjalide avaldamine kolmandate isikute kodulehtedel on lubatud vaid alljärgnevatel tingimustel:  juhul, kui pole kirjalikult kokku lepitud teisiti, võib kasutada pealkirja ja ühte lauset, mis ei tohi olla pealkirjast pikem. Artikli juures peab olema märgitud väljaande nimi, kust refereeritav materjal pärineb ja seejärel tuleb lugeja juhtida veebisaidil diivan.ee asuva originaalartiklini, lisades lause alla lingi.  Fotode kasutamine toimub ainult kirjalikul erikokkuleppel.

Artiklite refereerimisel paberväljaandes, raadios või televisioonis, tuleb avaldada refereeritava artikli avaldamise koht ning autor. Enama refereerimise korral kohustub refereerija ilma muu kokkuleppe saavutamiseta tasuma ettevõttele OÜ Ühinenud Ajakirjad:

200 € ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest

400 € loata korduvkasutamise iga korra eest

 

Edastades Ühinenud Ajakirjade kirjastuse väljaannetele, sh. veebiportaalile diivan.ee avaldamiseks materjale (fotod, artiklid, graafika vms), loovutab kasutaja varalised õigused tingimusteta Ühinenud Ajakirjadele avaldamiseks kirjastuse veebikeskkondades ja väljaannetes. Taoliste materjalide refereerimiseks, taasavaldadamiseks või kopeerimiseks kolmandate isikute poolt võib olla vajalik autori eelnev nõusolek, milles tuleb kolmandal osapoolel autorige kokku leppida. Materjali edastamisega annab kasutaja OÜ Ühinenud Ajakirjade kirjastuse väljaannetele, sh. veebiportaalile diivan.ee nõusoleku oma isikuandmete (nimi, kontaktandmed (e-posti aadress, telefon, postiaadress) töötlemiseks vähimas võimalikus mahus, eesmärgiga kasutaja identifitseerida ja temaga vajadusel suhelda. Isikuandmete töötlemisel lähtub Ühinenud Ajakirjad isikuandmete kaitse seadusest.